DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

DẦU KHÍ ĐỒNG NAI
DẦU KHÍ ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 Ông VĂN TẤN PHỤNG CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ  
2 Ông TRẦN MINH P. CHỦ TỊCH HĐQT- P.TGĐ  
3 Ông VĂN TẤN MINH TRÍ P. CHỦ TỊCH HĐQT- P.TGĐ  
4 Bà PHẠM THU HUYÊN Thành viên HĐQT  
5 Ông PHẠM MINH TOÀN Thành viên HĐQT  

 

 

backtop